Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Centrum denních služeb Domovinka

J. Lady 1791, 738 01 Frýdek-Místek


Zvětšit mapu

GPS: N 49°40.18167',  E 18°20.73833'

Centrum denních služeb je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám. Do této skupiny patří také osoby trpící demencí, např. Alzheimerovou chorobou, které nevyžadují stálou péči zdravotního charakteru, nejsou trvale upoutány na lůžko a nejsou agresivní. Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blízkými z důvodu věkem se zhoršující paměti.

Popis realizace poskytované služby

Jednání se zájemcem o službu probíhá buď přímo v centru denních služeb, kde sociální pracovnice seznámí budoucího uživatele s prostorami zařízení, s přítomnými uživateli a zaměstnanci nebo jednání se zájemcem probíhá u něj doma. Zájemce je podrobně a srozumitelně informován na základě vnitřních pravidel pro poskytování sociální služby v centru denních služeb, o nabízené sociální službě a o všech právech a povinnostech, které pro něj ze smlouvy o poskytování služby vyplývají, včetně podmínek, způsobu poskytování služby a její ceny.

Po provedeném jednání, kdy zájemce pozná, že centrum denních služeb splňuje jeho očekávání a potřeby, obdrží k vyplnění Žádost o přijetí do centra denních služeb Domovinka a její přílohu Vyjádření ošetřujícího lékaře k poskytování sociální služby v CDS Domovinka. Sociální pracovnice zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké osobní cíle bude poskytovaná služba naplňovat. Společně pak sepíší její formulaci do Osobního plánu sociální služby uživatele v Centru denních služeb Domovinka. Na základě této dokumentace je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v Centru denních služeb mezi uživatelem a poskytovatelem, kterým je Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena ředitelkou organizace. Sociální pracovnice se s uživatelem domluví na datu nástupu.

Uživatelé centra tráví den ve společnosti svých vrstevníků. Práce s uživateli je individuálně nastavená dle přání a osobního cíle uživatele. Zvláště je kladen důraz na pohyb (trénování hrubé i jemné motoriky) a paměťová cvičení. Čas je věnován i zájmové činnosti, např. různé besídky a přednášky, zahradní grilování, procházky, společné oslavy narozenin a jmenin uživatelů, výlety do okolí aj. V zařízení probíhají také vzpomínkové aktivity v reminiscenční místnosti a terapie ve specializované multismyslové místnosti SNOEZELEN. V zařízení probíhá 2x týdně cvičení s rehabilitační pracovnicí.

Zaměstnanci centra dohlížejí na užívání léků, při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele je zajištěna zdravotní pomoc.

Centrum denních služeb není uzavřeným oddělením, uživatelé se mohou volně pohybovat v prostorách zařízení a využívat přilehlé zahrady. Vždy je ale nutno dbát o bezpečnost uživatelů s přihlédnutím na jejich zdravotní stav.

Odmítnutí poskytování služby, vyřizování stížností a podmínky ukončení poskytování sociální služby jsou uvedeny v kritériích pro poskytování sociální služby, které jsou součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

Územní působnost: území statutárního města Frýdku–Místku.

Provozní doba

Služby centra jsou poskytovány v pracovní dny, v době od 7.00 do 15.30 hodin na adrese:
Centrum denních služeb DOMOVINKA, J.Lady 1791, 738 01 Frýdek – Místek
Kapacita zařízení je 18 uživatelů.
Uživatelé jsou dováženi do centra a odváženi domů autem Centra pečovatelské služby.

Centrum denních služeb Domovinka zajišťuje služby v rozsahu těchto úkonů:

Základní sociální poradenství - bezplatná služba

Je zaměřená na osoby, které se dostaly do tíživé životní situace, patří do cílové skupiny a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.

Základní činnosti v Centru denních služeb – placená služba

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Úkony fakultativní – placená služba

 • svoz a odvoz uživatelů do centra denních služeb
 • využití sprchy v centru denních služeb (bez dohledu nebo pomoci jiné osoby)
 • dohled nad užitím léků
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní a žehlení osobního prádla
 • svoz prádla
 • dovoz stravy v termojídlonosičích
 • odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup)
-